Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

 

PRIVACY VERKLARING

Versie 1.0

26 februari 2021

 

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Demabo BV (hierna: Demabo), besloten vennootschap, met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 83d, met als ondernemingsnummer BE 0898.310.169, en als contactpersoon mevrouw Els Bosschaert (info@demabo.be).

 

De verwerkte persoonsgegevens slaan enkel op deze die door de betrokkene wordt ingevuld in de website van Demabo (www.demabo.be), dan wel de persoonsgegevens die in het kader van de diensten van Demabo naderhand worden verwerkt.

 

Demabo doet het mogelijke om uw privacy te respecteren. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze privacyverklaring.

 

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…

 


WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

 

Volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

 

Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten en leveranciers

 

-        Naam, voornaam

-        Contactgegevens inclusief e-mailadres, adres, telefoonnummer

-        Gegevens met betrekking tot de verschillende diensten die we aanbieden zoals plannen, vergunningen, uit te voeren werken, gegevens omtrent het gebruik en verbruik van door ons geplaatste apparatuur in uw onroerend goed

-        Overeenkomsten en facturatiegegevens

-        Betaalgegevens

-        Correspondentie

-        Andere info die relevant is om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

-        Foto’s op werven, uitgevoerde werken en events

-        Camerabeelden indien u op bezoek komt in de onderneming

 

Persoonsgegevens die wij mogelijks van u verwerken via de website:

 

-        IP-adres (geanonimiseerd)

-        Naam

-        Voornaam

-        E-mail

-        Adres

-        Telefoonnummer

-        Uw bericht via het contactformulier

 

WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?

 

We verwerken mogelijk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Wettelijke verplichting:

 

Om te voldoen aan de verplichtingen die worden opgelegd aan de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van wettelijke en administratieve verplichtingen;

 

Om te voldoen aan fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

 

Deze opsomming is niet limitatief en onderhevig aan veranderingen.

 

Noodzakelijk voor de uitvoering van haar overeenkomst:

 

Pre-contractuele fase:

-        Contacteren, reageren op een verzoek, onderhandelen;

-        Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;

-        Opmaken van overeenkomsten;

 

Contractuele fase:

-        Klantenbeheer

-        Leveranciersbeheer – beheer aannemers

-        Uitvoeren van de contractuele opdracht

 

Gerechtvaardigd belang:

 

Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst, het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op de activiteiten van de Verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

 

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.

 

Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in onze gebouwen en op de werven.

 

Toestemming:

 

Het nemen van foto’s en het plaatsen van foto’s op onze website en sociale media kanalen

 

 

WIJZE VAN VERWERKEN

 

Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld, niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht.

 

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door een beperkt aantal verwerkers, zoals softwaretoepassingen, IT-partner, cloudtoepassingen, boekhouder of zelfstandige medewerkers. Zij zullen niet meer gegevens verwerken dan nodig en er werd met de verwerkers overeenkomstig de GDPR duidelijke afspraken gemaakt omtrent de verwerking van die gegevens. Uw gegevens worden zoveel mogelijk binnen de EER verwerkt. Indien gegevens buiten de EER bewaard worden, wordt voldaan aan de verplichtingen zoals opgelegd door de GDPR.

 

Uw gegevens worden in geen geval verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Demabo uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Demabo zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.

 

 

BEVEILIGING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

 

Demabo voorziet passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van haar activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

 

In geen geval kan Demabo aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

 

 

RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

 

U hebt het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van uw opgeslagen persoonsgegevens, alsook ons gebruik van deze gegevens.

 

1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

 

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Demabo. Daarnaast heeft u steeds het recht om Demabo te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

 

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 

2 Recht van verzet

 

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

 

3 Recht van vrije gegevensoverdracht

 

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Demabo in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

4 Recht van intrekking van de toestemming

 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5 Uitoefening van uw rechten

 

U kan uw rechten uitoefenen door Demabo daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@demabo, per post naar 8730 Beernem, Sint-Jorisstraat 83d, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

 

6 Automatische beslissingen en profiling        

 

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Demabo evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

7 Recht om klacht in te dienen

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

 

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING

 

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

 

Als een betrokkene bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de gebruiker deze website niet verder te gebruiken en/of niet langer met Demabo samen te werken. Hij kan de Verwerkingsverantwoordelijke verzoeken om de persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke over betrokkenen heeft opgeslagen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 24/02/2021

 

 ---------

 

COOKIEVERKLARING

Versie 1.0

26 februari 2021

 

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE:

 

“Demabo”

Demabo BV

Sint-Jorisstraat 83d

8730 Beernem

www.demabo.be

e-mail: info@demabo.be

 

BTW BE 0898.310.169

 

 

WAT ZIJN COOKIES?

 

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites op je lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: zo heb je technische cookies (bijvoorbeeld bij taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die je gedrag op de website gaan volgen en bijhouden, om je op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

 

Een cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende een bezoek aan de website of uw gebruikerservaring te verbeteren bij herhaalde bezoeken aan het platform.

 

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

 

De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

 

Cookies maken de interactie tussen de bezoekers en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoekers te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van de website te personaliseren aan de gebruiker.

 

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org. 

“DEMABO” maakt gebruik van volgende cookies OP DE WEBSITE:


1.    Noodzakelijke cookies


Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.  Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen en mee te discussiëren op ons platform. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 

Deze website maakt gebruik van de volgende noodzakelijke cookies:

 

Cookie

Beschrijving

Duurtijd

Type

PHPSESSIDDeze cookie wordt steeds geplaatst bij PHP applicaties. De cookie dient om de unique session ID van een bezoeker te bewaren en te identificeren, met oog op het beheer van de bezoeksessie op de website van de betrokken bezoeker.Sessie

Noodzakelijk

      

cbDataHoudt de cookievoorkeuren bij van de gebruiker.1 maand

Noodzakelijk

 

cbDataAcceptedHoudt de cookievoorkeuren bij van de gebruiker.1 maand

Noodzakelijk

 

 


2.    Third party cookies

 

Deze website maakt gebruik van volgende third party tools:

 

Google (Google Maps)

 

Er worden cookies geplaatst door Google in het kader van de Google Maps-kaart die in de website geïmplementeerd is.

 

Google plaatst de volgende cookies:

 

CookieBeschrijvingDuurtijdtype
APISID, HSID, SID, SSID, SAPISID, APISID, CONSENT, __Secure-3PSID, __Secure-3PAPISIDDeze cookies worden geplaatst door Google en dit voor marketingdoeleinden.2 jaarTracking

SIDCC,

__Secure-3PSIDCC

Deze cookie wordt geplaatst door Google en dit voor marketingdoeleinden1 jaarTracking
NID, SEARCH_SAMESITEDeze cookie wordt geplaatst door Google en dit voor marketingdoeleinden6 maandTracking
OGPCBewaart voorkeuren in Google Maps2 maandNoodzakelijk
1P_JARDeze cookie wordt geplaatst door Google voor het bijhouden van websitestatistieken1 maandAnalytisch
UULEDeze cookie wordt geplaatst door Google en dit voor marketingdoeleinden1 dagTracking

 

 

BEHEER VAN COOKIES

 

Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt U gevraagd om de bovenvermelde third party cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor deze website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

 

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen om geen cookies te aanvaarden.

 

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van deze website geen gebruik kunt maken. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.aboutcookies.org/


U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen uit uw browser, uw computer of mobiel apparaat.

 

Als u deze website ten volle wil ervaren zonder beperkingen, zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

 

Bij browser – Microsoft Internet Explorer

•   In Internet Explorer, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’.

•   Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit).

•   Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Mozilla Firefox

•   Klik op ‘Firefox’ in de linkerbovenhoek van je browser en klik vervolgens op ‘Opties’.

•   Op het tabblad ‘Privacy’ , zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.

•   Klik op ‘OK’.

 

Bij browser – Google Chrome

•   Klik op het ‘meer’-coontje rechtsbovenaan in uw browservenster en kies ‘Instellingen.

•   Klik links op ‘Privacy en beveiliging’.

•   Selecteer nu ‘Alle cookies toestaan.

 

Bij browser – Safari

•   Klik bovenaan in uw browservenster op de ‘Voorkeur’ optie.

•   Klik op ‘Privacy, vink dan de volgende opties uit: ‘Voorkom cross-sitetracking’ en ‘Blokkeer alle cookies’ aan.

 

Mocht je na het lezen van deze cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via bovenstaande contactgegevens.